Nhà Dột Cột Xiêu Huyền Trang TAC

Nhà Dột Cột Xiêu Huyền Trang TAC

Căn nhà (số 2) trong chương trình "nhà dột cột xiêu "của Huyền Trang TAC.
gđ anh Nguyễn Văn Vinh tại Thôn Hoà Duân...